Ewidencje: 

 1. Listy pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia medycznego – sekretariaty poszczególnych oddziałów szpitalnych oraz rejestracje przychodni i zakładów,
 2. Księga porad i odmów ambulatoryjnych - Oddział Ratunkowy,
 3. Księga raportów kierownika zespołu dyżurnych - Oddział Ratunkowy,
 4. Księga raportów zespołów wyjazdowych - Oddział Ratunkowy,
 5. Księga główna przyjęć i wypisów szpitala – Ruch Chorych
 6. Księga chorych oddziału - oddziały szpitalne,
 7. Księga oczekujących na przyjęcie do oddziału - oddziały ZOZ,
 8. Księga raportów lekarskich - oddziały szpitalne,
 9. Księga raportów pielęgniarskich - oddziały szpitalne,
 10. Księga zabiegów - przychodnie oraz oddziały ZOZ,
 11. Księga bloku operacyjnego - Blok Operacyjny,
 12. Księga transfuzji – Oddziały ZOZ
 13. Księga trwałej dokumentacji grupy krwi - Pracownia Serologii z Bankiem Krwi,
 14. Księga przychodów i rozchodów preparatów krwiopochodnych - Pracownia Serologii z Bankiem Krwi,
 15. Księga kontroli rozchodu środków odurzających i substancji psychotropowych - oddziały szpitalne,
 16. Receptariusz szpitalny - Apteka,
 17. Księga wykonanych badań diagnostycznych – zakłady ZOZ
 18. Księga przeglądów okresowych wymaganych przepisami prawa budowlanego - Dział Techniczny
 19. Ewidencja pacjentów hospitalizowanych – oddziały ZOZ
 20. Ewidencja zasobu archiwum - Archiwum Dokumentacji Medycznej.

 

Rejestry: 

 1. Rejestr zarządzeń Dyrektora – Sekretariat ZOZ
 2. Rejestr uchwał Rady Społecznej - Dział Organizacji i Nadzoru
 3. Rejestr skarg i wniosków - Dział Organizacji i Nadzoru
 4. Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów zastrzeżonych oraz poufnych – Stanowisko ds. Obronnych
 5. Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek - Stanowisko ds. Obronnych
 6. Rejestr wypadków przy pracy - Dział BHP,
 7. Rejestr chorób zawodowych - Dział BHP,
 8. Rejestr czynników rakotwórczych - Dział BHP / Zakładowy Inspektor Ochrony Radiologicznej,
 9. Rejestr pomiarów warunków środowiska pracy - Dział BHP / Zakładowy Inspektor Ochrony Radiologicznej,
 10. Rejestr indywidualnych dawek promieniowania rtg - Zakładowy Inspektor Ochrony Radiologicznej,
 11. Rejestr zakażeń szpitalnych - Pielęgniarka Epidemiologiczna,
 12. Rejestr usług medycznych – Biuro Rejestru Usług Medycznych.

Rejestr umów:

 • na udzielanie świadczeń medycznych – Działy ZOZ,

 • zamówień publicznych - Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych,

 • wydzierżawianego lub wynajmowanego majątku trwałego - Dział Techniczny,

 • robót budowlanych - remontowych - Dział Techniczny,

 • robót budowlanych - inwestycyjnych - Dział Techniczny,

   

 

Udostępnianie dokumentacji z archiwum zakładowego

 • Udostępnianie dokumentacji z archiwum zakładowego dla celów służbowych lub naukowych następuje w pomieszczeniach archiwum lub poza nim - lecz na terenie ZOZ w Nysie, na podstawie "karty udostępnienia". Dokumentacja udostępniana jest po uzyskaniu zgody kierownika komórki organizacyjnej, w której dokumenty powstały.

 • Udostępnienie dokumentacji dla celów służbowych lub naukowych poza ZOZ w Nysie może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora ZOZ w Nysie.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 • Udostępnienia się dokumentację medyczną na zewnątrz jednostki organom i podmiotom wskazanym w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.).

 • Udostępnienie dokumentacji na zewnątrz instytucji następuje w formie kopii, wyciągów bądź odpisów, chyba że uprawniony organ zażąda udostępnienia oryginałów dokumentacji.

 • Dokumentację medyczną udostępnia się po uprzednim złożeniu wniosku przez zainteresowany podmiot. Jeżeli z wnioskiem o wydanie dokumentacji występuje podmiot, który nie został wskazany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do wniosku należy dołączyć upoważnienie pacjenta do wydania dokumentacji.

 • Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta za udostępnienie dokumentacji medycznej ZOZ w Nysie pobiera opłatę.

 • Wszelkich informacji dotyczących udostępnienia dokumentacji medycznej udziela Dział Organizacji i Nadzoru (tel. 0-77 40-87-836 ).

 

Udostępnianie dokumentacji medycznej oraz danych w niej zawartych odbywa się zgodnie z:

 • ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.),

 • ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 09 lipiec 2021 09:02 Wojciech Bogaliński