FINANSE I MIENIE

 

 

Ewidencje: 

 1. Listy pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia medycznego – sekretariaty poszczególnych oddziałów szpitalnych oraz rejestracje przychodni i zakładów,
 2. Księga porad i odmów ambulatoryjnych - Oddział Ratunkowy,
 3. Księga raportów kierownika zespołu dyżurnych - Oddział Ratunkowy,
 4. Księga raportów zespołów wyjazdowych - Oddział Ratunkowy,
 5. Księga główna przyjęć i wypisów szpitala – Ruch Chorych
 6. Księga chorych oddziału - oddziały szpitalne,
 7. Księga oczekujących na przyjęcie do oddziału - oddziały ZOZ,
 8. Księga raportów lekarskich - oddziały szpitalne,
 9. Księga raportów pielęgniarskich - oddziały szpitalne,
 10. Księga zabiegów - przychodnie oraz oddziały ZOZ,
 11. Księga bloku operacyjnego - Blok Operacyjny,
 12. Księga transfuzji – Oddziały ZOZ
 13. Księga trwałej dokumentacji grupy krwi - Pracownia Serologii z Bankiem Krwi,
 14. Księga przychodów i rozchodów preparatów krwiopochodnych - Pracownia Serologii z Bankiem Krwi,
 15. Księga kontroli rozchodu środków odurzających i substancji psychotropowych - oddziały szpitalne,
 16. Receptariusz szpitalny - Apteka,
 17. Księga wykonanych badań diagnostycznych – zakłady ZOZ
 18. Księga przeglądów okresowych wymaganych przepisami prawa budowlanego - Dział Techniczny
 19. Ewidencja pacjentów hospitalizowanych – oddziały ZOZ
 20. Ewidencja zasobu archiwum - Archiwum Dokumentacji Medycznej.

 

Rejestry: 

 1. Rejestr zarządzeń Dyrektora – Sekretariat ZOZ
 2. Rejestr uchwał Rady Społecznej - Dział Organizacji i Nadzoru
 3. Rejestr skarg i wniosków - Dział Organizacji i Nadzoru
 4. Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów zastrzeżonych oraz poufnych – Stanowisko ds. Obronnych
 5. Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek - Stanowisko ds. Obronnych
 6. Rejestr wypadków przy pracy - Dział BHP,
 7. Rejestr chorób zawodowych - Dział BHP,
 8. Rejestr czynników rakotwórczych - Dział BHP / Zakładowy Inspektor Ochrony Radiologicznej,
 9. Rejestr pomiarów warunków środowiska pracy - Dział BHP / Zakładowy Inspektor Ochrony Radiologicznej,
 10. Rejestr indywidualnych dawek promieniowania rtg - Zakładowy Inspektor Ochrony Radiologicznej,
 11. Rejestr zakażeń szpitalnych - Pielęgniarka Epidemiologiczna,
 12. Rejestr usług medycznych – Biuro Rejestru Usług Medycznych.

Rejestr umów:

 • na udzielanie świadczeń medycznych – Działy ZOZ,

 • zamówień publicznych - Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych,

 • wydzierżawianego lub wynajmowanego majątku trwałego - Dział Techniczny,

 • robót budowlanych - remontowych - Dział Techniczny,

 • robót budowlanych - inwestycyjnych - Dział Techniczny,

   

 

Udostępnianie dokumentacji z archiwum zakładowego

 • Udostępnianie dokumentacji z archiwum zakładowego dla celów służbowych lub naukowych następuje w pomieszczeniach archiwum lub poza nim - lecz na terenie ZOZ w Nysie, na podstawie "karty udostępnienia". Dokumentacja udostępniana jest po uzyskaniu zgody kierownika komórki organizacyjnej, w której dokumenty powstały.

 • Udostępnienie dokumentacji dla celów służbowych lub naukowych poza ZOZ w Nysie może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora ZOZ w Nysie.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 • Udostępnienia się dokumentację medyczną na zewnątrz jednostki organom i podmiotom wskazanym w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.).

 • Udostępnienie dokumentacji na zewnątrz instytucji następuje w formie kopii, wyciągów bądź odpisów, chyba że uprawniony organ zażąda udostępnienia oryginałów dokumentacji.

 • Dokumentację medyczną udostępnia się po uprzednim złożeniu wniosku przez zainteresowany podmiot. Jeżeli z wnioskiem o wydanie dokumentacji występuje podmiot, który nie został wskazany w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta do wniosku należy dołączyć upoważnienie pacjenta do wydania dokumentacji.

 • Zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta za udostępnienie dokumentacji medycznej ZOZ w Nysie pobiera opłatę.

 • Wszelkich informacji dotyczących udostępnienia dokumentacji medycznej udziela Dział Organizacji i Nadzoru (tel. 0-77 40-87-836 ).

 

Udostępnianie dokumentacji medycznej oraz danych w niej zawartych odbywa się zgodnie z:

 • ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.),

 • ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Dary na rzecz ZOZ – u Nysa

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy  

Rok 1994

1. Oxymetr                                        - Oddz.Noworodkowy         2.531,12   

Rok 1995

1. Pompa infuzyjna                            - Szp.Paczków .Oddz.Wewnętrzny        2.645,23   

2.Inkubator podstawowy                     - Oddz.Noworodkowy              11.776,48 

3.Resustytator ręczny                       - Oddz.Noworodkowy                     584,90     

Rok 1997

1. Pompa infuzyjna                            - Oddz.Chir.Urazowej                  4.750,00  

2. Pulsoksymetr                                - OIOM                        7.632,27

Rok 1998

1. Pompa infuzyjna                             - OIOM                        4.750,00  

2. Pulsoksymetr          2 szt.               - Oddz.Noworodkowy      15.264,54

3. Pulsoksymetr                                 - Oddz.Dziecięcy               7.632,27  

4. Aparat EKG                                    - Izba Przyjęć                8.150,00

5. Aparat EKG                                    - Prac.EKG                      8.150,00 

Rok 2002

1. Urządzenie do badania słuchu          - Oddz.Noworodkowy              13.794,00

Rok 2003

1. Ssak elektryczny                            -  Oddz.Dziecięcy                   2.692,36  

Rok 2004

1. Pulsoksymetr                                 -  Oddz.Dziecięcy                   4.575,05  

2. Wagi niemowlęce       2 szt              -  Oddz.Dziecięcy                 6.133,78  

3. Pompa infuzyjna        3 szt              -  Oddz.Dziecięcy               10.523,19 

4. Aparat EKG                                    -  Oddz.Dziecięcy                 7.781,51  

5. Rejestrator ciśnienia-Holter              -  Oddz.Dziecięcy               12.737,16   

6. Monitor nieinwazyjny                       -  Oddz.Dziecięcy                   22.029,13    

7. Aparat do mierzenia ciśnienia           -  Oddz.Dziecięcy                     775,83     

8.  Łóżeczko dziecięce      20 szt.        - Oddz.Dziecięcy               78.000,00      

Rok 2005

1. Halter  EKG typ MARS PC  - Oddz.Dziecięcy                       26.561,13   

2. Spirometr pediatryczny       - Oddz.Dziecięcy                   10.935,16  

Rok 2009

1. Tympanometr                                   - Oddz.Laryngologiczny             14.445,00  

2. Otoemisja kliniczna + zestaw komputerowy - Oddz.Laryngologiczny            22.807,50       

3.  ABR - bad. słuchu z pnia mózgu       - Oddz.Laryngologiczny       30.551,63 

4. Nasofiberoskop           - Oddz.Laryngologiczny       94.138,10     

5. Inkubator Atom    V-2100 G  z wyposażeniem - Oddz.Noworodkowy             99.643,20   

6.Zestaw komputerowy     - Oddz.Noworodkowy              1.700,68

Rok  2010

1.Urządzenie do badania słuchu             - Oddział Noworodkowy                                9.634,37

2. Aparat USG       - Oddział Dziecięcy                                  141.804,97

Rok 2013 

1.Kardiomonitor MP 30 O/Noworodk. Szt.2 2x21.730,00=43.460,00

2.Stanowisko resuscytacyjne Atom dla noworodków O/Noworodk. Szt.1 55.797,00

3.Inkubator zamknięty do intensywnej terapii Giraffe O/Noworodk. Szt.1 59.000,00

Rok 2015

1.Infraskaner 1 szt. 52 388,64 SOR

Rok 2016

1.Łóżko sterowane elektrycznie 65 szt. ZOL Paczków

2.Szafka przyłóżkowa 65 szt. ZOL Paczków

3.Podnośnik elektryczny mobilny 1 szt. 27 000 ,00 ZOL Paczków

Rok 2017

1.Zestaw do rejestracji EKG metodą Holtera - Oddz. Dziecięcy 17 820,00

2.Holter ciśnieniowy - Oddz. Dziecięcy 9 400,00

3.Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych - Oddz. Dziecięcy 19 500,00

Rok 2018

 

1.Aparat USG - Oddz. Dziecięcy 61 569,94

2.Aparat do przesiewowego badania słuchy - Oddz.Noworodkowy

 

P Z U 

Rok 2004

1.USG okulistyczne                              - Oddz. Okulistyczny             26.700,01

Rok 2005

2.Videokolposkop                                 - Oddz. Ginek. Położniczy                           5.000,00

Rok  2012

1. Zestaw komputerowy                        -  Sekcja Informatyzacji                               1.500,00

2.System nadzoru wizualnego               -  Sekcja Informatyzacji           30.000,00

3. Monitor medyczny                            - OIOM                   23.000,00  

           

Bank Śląski  O/Opole

Rok  2011

1. Meble biurowe       / szafy. biurka ,krzesła /                         na wartość               10 040,00       

                                                                               

Maltańska Służba Medyczna O/Nysa

Rok 2011

1.Pościel , sprzęt medyczny                                                                       

Rok 2012

1. Pościel , sprzęt medyczny     

 

Wielkopolska Fundacja Na Rzecz Rozwoju Nauki I Ochrony Zdrowia

Rok 2012

1. Pompa infuzyjna Perfusor Space O/Poł.-Ginek. Szt.2  1x4.851,80  1x4.851,81 9703,61

 

Maltańskie Służby Medyczne

Rok 2013

1. Aparat USG Simens Por.K Paczków szt.1 10.000,00

2. Aparat USG Sono Scope Por.Urolog.(Ogrodowa) szt.1 3.000,00

 

Gambro Poland

Rok 2011

Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej PRISMAFLEX OIOM szt.1 4.000,00

Rok 2014

1. Łózko elektr.+materac ZOL Paczków szt 26 13.000,00

2. Łózko elektr.+materac O/Neurol szt 4 2.000,00

3. Szafka p/łóżkowa ZOL Paczków szt. 22 2.200,00

4. Szafka p/łóżkowa O/Gin-Poł szt.3 300,00

5. Szafka p/łóżkowa O/Neurol szt.4 400,00

6. Szafka p/łóżkowa S.Oper.Okul. Szt.1 100,00

 

Fundacja Polsat

Rok 2014 

1. Pompa strzykawkowa S1 O/Dziec. Szt.1 2.646,00

2. Pompa strzykawkowa S1 O/Nowordk. Szt 1 2.646,00

3. Wyposażenie sali Gab.Rehabil. Poznawania świata dzieci z poraż. Mózgowym kpl.1 22.999,99

4.Kardiomonitor FX3000 O/Dziec. Szt.1 12.524,76

5.Kardiomonitor FX3000 O/Nowordk szt1 11.996,64

6. System do wykonywania zapisu KTG m.Holtera Monica AN 24 O/Gin-Poł kpl1 23.000,00

7.Głowica USG- przezciemiączkowa O/Noworodk szt1 15.960,00  

 

PFRON

Rok 2015

1. Aparat do elektroterapii 4 szt. 10 791,16 Zakł. Reh. Leczniczej

2. Aparat do terapii skojarzonej 1 szt. 11 994,00 Zakł. Reh. Leczniczej

3. Platforma do ćwiczeń równowagi propriocepcji 1 szt. 9 080,00 Zakł. Reh. Leczniczej

 

Powiat Nyski

Narzędzia chirurgiczne endoskopowe 1 szt. 40 000,00 Sala Operacyjna Nr 3

[Opis zawartości kategorii]

Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie.

Podkategorie