RODZIAŁ I -  POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§ 1

 Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie zwany dalej "Zespołem" jest samo dzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

 

 § 2

 1.Zespół wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego pod numerem 000000009408.

 2. Zespół posiada osobowość prawną  i jest wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych  Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarcz Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008478.

 § 3

 Zespół działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112, poz.654 z  poźn. zm.),

 2. niniejszego statutu.

 § 4

 Podmiotem tworzącym i nadzorującym Zespół jest Rada Powiatu w Nysie.

 § 5

 Siedzibą Zespołu jest miasto Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34.

 § 6

 1. Obszarem działania Zespołu jest powiat nyski oraz w zakresie niektórych świadczeń zdrowotnych  - obszar województwa opolskiego.

 2. Zasięg działalności Zespołu może być zwiększony o zakres wynikający z zawartych porozumień i umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

RODZIAŁ  II  - CELE, ZADANIA, ZAKRES I RODZAJE UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 § 7

 1. Zespół jest utworzony i utrzymywany w celu :

 1) udzielania świadczeń zdrowotnych:

 a) stacjonarnych i całodobowych szpitalnych i innych niż szpitalne,

 b) ambulatoryjnych,

 2) realizacji zadań z zakresu:

 a) lecznictwa stacjonarnego,

 b) specjalistycznych i konsultacyjnych świadczeń ambulatoryjnych,

 c) diagnostyki medycznej,

 d) rehabilitacji leczniczej,

 e) wynikających z odrębnych przepisów.

2. Do podstawowych zadań Zespołu należy udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych: szpitalnych, innych niż szpitalne oraz ambulatoryjnych w zakresie realizowanym przez jednostki organizacyjne udzielające świadczeń medycznych, wymienione w § 13 ust.1.

3. Do zadań Zespołu należą również:

1) współdziałanie z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie prowadzenia szkoleń i  dokształcania osób udzielających świadczeń zdrowotnych na podstawie uzgodnionych programów, określonych w stosownych porozumieniach lub umowach,

2) profilaktyka, promocja zdrowia i realizacja programów zdrowotnych,

3) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa,

4) prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych.

4. Celem Zespołu jest:

1) dążenie do osiągnięcia określonych standardów jakości w zakresie sprawowanej opieki   zdrowotnej nad ludnością zamieszkałą na obszarze działania Zespołu,

2) uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.

§ 8

Zespół może wykonywać działalność gospodarczą inną niż leczniczą, nie uciążliwą dla pacjenta lub przebiegu leczenia, w tym:

1. sprzedaż posiłków,

2. przechowywania zwłok na rzecz innych podmiotów,

3. usługi parkingowe,

4. prowadzenie punktów gastronomicznych, handlowych, usługowych,

5. usługi z zakresu sterylizacji,

6. usługi z zakresu transportu medycznego,

7. usługi z zakresu  rejestracji procedur medycznych,

8. wynajem  oraz dzierżawa pomieszczeń, wyposażenia, urządzeń i sprzętu, które nie służą realizacji podstawowych celów Zespołu, określonych w niniejszym statucie na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Powiatu w Nysie.

§ 9

Zespół udziela świadczeń zdrowotnych na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawnych oraz w umowach zawartych z publicznymi i niepublicznymi dysponentami środków finansowych.

 

RODZIAŁ  III  - ORGANY ZESPOŁU

§ 10

1. Organami Zespołu są:

1)  Dyrektor,

2)   Rada  Społeczna.

2. Dyrektor kieruje Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Dyrektor samodzielnie zarządza Zespołem, podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność w granicach określonych przepisami prawa.4.  Dyrektor jest przełożonym pracowników Zespołu.

§ 11

1. Przy podejmowaniu decyzji Dyrektor Zespołu korzysta z opinii właściwych organów i  organizacji w trybie i na zasadach określonych przepisami.

2. Dyrektor kieruje Zespołem przy pomocy:

1) Zastępcy  Dyrektora ds. Medycznych,

2) Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych

3) Głównego  Księgowego,

4) Naczelnej  Pielęgniarki,

5) Ordynatorów lub kierowników oddziałów,

6) Kierowników  jednostek i  komórek  organizacyjnych  Zespołu.

3. Dyrektora w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Dyrektora lub ustanowiony  pełnomocnik w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

4. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności osób wymienionych w ust. 2 ustala Dyrektor w zakresach czynności.

§ 12

1. Przy Zespole działa Rada Społeczna, zwana dalej  "Radą".

2. Rada jest organem inicjującym i opiniodawczym Powiatu Nyskiego oraz doradczym Dyrektora Zespołu.

3. Radę powołuje i odwołuje Rada Powiatu.

4. W skład Rady wchodzi 7 osób :

a) przewodniczący – Starosta  lub osoba przez niego  wyznaczona,

b) przedstawiciel Wojewody,

c) 5 przedstawicieli  wybranych  przez Radę Powiatu.

5.  Do zadań Rady należy:

1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:

a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i  sprzętu medycznego,

b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem  działalności,

c) przyznawania kierownikowi nagród,

d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej z kierownikiem,

e) regulaminu organizacyjnego;

2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:

a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,

c) kredytów bankowych lub dotacji,

d) podziału zysku;

3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;

4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;

5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

6.  Kadencja Rady trwa cztery lata, licząc od dnia jej powołania.

7.   Członek Rady może być odwołany przed upływem kadencji w przypadku:

1) pisemnego zrzeczenia się członkowstwa w Radzie Społecznej,

2) na wniosek przewodniczącego Rady Społecznej w sytuacji czterokrotnej nieusprawidliwionej nieobecności uczestnictwa w pracach rady.

8.  Członkostwo w Radzie wygasa na skutek śmierci członka Rady.

9.  W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład Rady przed upływem  kadencji Rady, Rada Powiatu uzupełnia skład Rady.

10. W posiedzeniach  Rady uczestniczy Dyrektor Zespołu oraz po jednym   przedstawicieluorganizacji związkowych działających w Zespole.

11. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych działających przy Zespole ( po jednej osobie ).

12. Przewodniczący Rady może zaprosić na posiedzenie Rady inne osoby.

13. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy, podejmowania uchwał określa regulamin działania Rady.

14. Postanowienia Rady podejmowane są w formie uchwał.

15. Od uchwał Rady, Dyrektorowi Zespołu przysługuje prawo odwołania do Rady Powiatu w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

16. Obsługę biurową Rady zapewnia Dyrektor Zespołu.

 

ROZDZIAŁ IV - STRUKTURA   ORGANIZACYJNA

 

§ 13

1. W skład Zespołu wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Szpital im. Siostry Marii Merkert w Nysie,

2) Szpital im. Jana Pawła II w Paczkowie,

3) Zakład  Diagnostyki  Laboratoryjnej,

4) Zakład  Diagnostyki  Obrazowej,

5) Przychodnia Specjalistyczna,

6) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy,

7) Zakład Rehabilitacji Leczniczej,

8) Przychodnia Rejonowa,

9) Ratownictwo Medyczne.

2. W skład jednostek organizacyjnych Zespołu, o których mowa w ust.1 wchodzą komórki  organizacyjne i stanowiska pracy o nazwach odpowiadających zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz zakresowi prowadzonej  działalności.

3. W skład  Zespołu poza jednostkami i komórkami organizacyjnymi  o których mowa  w ust.1 i 2 wchodzą  komórki organizacyjne - działy, sekcje, samodzielne stanowiska pracy - realizujące  zadania administracyjne Zespołu.

4.Organizację i przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w Zespole określa Regulamin Organizacyjny ustalony przez Dyrektora.

 

ROZDZIAŁ  V  - FORMA GOSPODARKI FINANSOWEJ

 § 14

1. Zespół prowadzi gospodarkę finansową na zasadach ustalonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r.o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

2. Podstawą gospodarki Zespołu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora Zespołu po zasięgnięciu  opinii Rady Społecznej.

3. Zespół prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przez odrębne przepisy, w tym ewidencję przychodów i kosztów.

4. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i zobowiązania.

5. Wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdania finansowego Zespołu dokonuje Zarząd Powiatu w Nysie.

6.Zespół jest utrzymywany z wpływów pochodzących z realizacji umów zawartych na  wykonanie świadczeń zdrowotnych z dysponentami środków publicznych i niepublicznych.

 

ROZDZIAŁ   VI  -  MIENIE

§ 15

1. Zespół  gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Powiatu Nyskiego  oraz majątkiem własnym.

2.  Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych może być dokonane przez Zespół na zasadach określonych przez Radę Powiatu w Nysie.

3.  Rada Powiatu w Nysie może wyrazić zgodę na wniesienie majątku Zespołu do spółki, przekazania  fundacji lub stowarzyszeniu nie wykonującym działalności leczniczej.

 

ROZDZIAŁ   VII  - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

1. W sprawach nie uregulowanych w statucie stosuje się przepisy ustawy z dnia 15  kwietnia  2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz.654 z późn.zm.), akty wykonawcze   wydane na podstawie wyżej wymienionej ustawy oraz inne przepisy prawa.

2. Zmiany w statucie przyjmowane są w drodze  uchwały Rady Powiatu w Nysie.

3. Statut wchodzi w życie z dniem nadania przez Radę Powiatu w Nysie.

4. Z chwilą wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczasowy statut  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 09 lipiec 2021 08:57 Wojciech Bogaliński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 styczeń 2022 13:09 Salamon Daniela