Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

Zespół wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą  prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego pod numerem 000000009408.

Zespół posiada osobowość prawną  i jest wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych  Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarcz Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000008478.

Zespół działa na podstawie statutu i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112, poz.654 z  poźn. zm.),

Podmiotem tworzącym i nadzorującym Zespół jest Rada Powiatu w Nysie.

Siedzibą Zespołu jest miasto Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 34.

Obszarem działania Zespołu jest powiat nyski oraz w zakresie niektórych świadczeń zdrowotnych  - obszar województwa opolskiego.

Zasięg działalności Zespołu może być zwiększony o zakres wynikający z zawartych porozumień i umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 09 lipiec 2021 08:56 Wojciech Bogaliński